Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser

Nedenstående bestemmelser er udarbejdet af Rejsearrangører i Danmark og anvendes af foreningens medlemmer. Bestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse med "Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer", som, sammen med anden dansk lovgivning, regulerer købet af rejsen og eventuelle krav, der måtte blive rejst mod rejsearrangøren.

Bestemmelserne gælder for den kombination af rejseydelser, der betagnes en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.

Rejsen er omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Det indebærer bl.a., at Bravo Tours er ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse, dog er EU Forordningen-261 omkring flyforsinkelse underlagt flyselskabet og derfor skal al henvendelse og evt. kompensation ske til/fra det pågældende flyselskab.  

Bravo Tours har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den går konkurs eller bliver insolvent. Denne sikring sker via Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 2840 Holte. Bravo Tours medlemsnummer er 3320.

Flere oplysninger om centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302.

For rejsen gælder i øvrigt nedenstående bestemmelser. Det med kursiv fremhævede er Bravo Tours afvigelser fra Rejsearrangører i Danmarks almindelige bestemmelser.

Pkt. 1 – Køb af rejsen
Købet af rejsen og dermed oplysningerne og vilkårene for denne, er bindende for rejsearrangøren og kunden, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt.. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de anførte informationer og vilkår for rejsen; herunder de almindelige bestemmelser for køb og deltagelse i pakkerejser samt rejsearrangørens informationer om rejsen. Den rejsende er selv ansvarlig for at checke samtlige billetter bl.a på mail og hjemmesiden www.bravotours.dk under ”min side”, da ændringer kan forekomme. Ændringer fremsendes pr. mail og ledsages af en ny billet.

Rejsearrangøren skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang sundhedskortet ikke dækker. For salg af rejseforsikringer modtager rejsebureauet typisk provision fra forsikringsselskabet. Kontakt salgspersonalet for yderligere information om rejseforsikringer.

Børn og unge under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere, skal ved køb af rejsen forevise en erklæring fra deres forældre eller værge om, at de har tilladelse til rejsen. Det gælder dog ikke, hvis rejsen er købt af en forældre eller værge.

Det navn, som står angivet først på rejsedokumentet eller er angivet som betaler af rejsen, betragtes som ejer af rejsen. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse, korrespondance eller refundering fra rejsearrangøren angående rejsen, vil ske til denne person.
Den rejsende der forpligtet til at kontrollere oplysningerne i rejsedokumentet og øvrige informationer med det samme. Det påhviler den rejsende at gøre opmærksom på eventuelle fejl så hurtigt som muligt. Ændringer kan være forbundet med et gebyr eller ny bestilling.

Navne på rejsedokumentet skal altid stemme overens med passet og skal altid indeholde minimum første fornavn samt sidste efternavn.

Da eventuelle meddelelser om rejsen fortrinsvis sendes pr. SMS eller e-mail, er det yderst vigtigt, at disse oplysninger fremgår af bestillingen og opdateres om nødvendigt. 

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, hvis de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Hvis den rejsende selv bestiller tilslutningstransport i kombination med en pakkerejse, er det vigtigt at beregne tilstrækkelig tid imellem de 2 transporter: Inden for Europa anbefales minimum 2,5 timer. Uden for Europa anbefales minimum 4 timer. Det anbefales at bestille billetter, som kan ændres, hvis en flyforsinkelse på pakkerejsen skulle opstå.

Pkt. 2 - Rejsens pris m.v.
Rejsens pris omfatter - hvor intet andet er anført - transport til rejsemålet, lufthavnsafgifter, passagerafgift, evt. moms, indkvartering på hotel eller lejlighed samt evt. forplejning i henhold til udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet.

Prisen på markedsførte rejser kan løbende blive op- eller nedjusteret alt afhængig af udbud og efterspørgslen på ferierejser.

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. Der henvises i øvrigt til pkt. 7.

Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til tennisbane, minigolf m.v. er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for liggestole, parasoller, safety boks, adgang til internet m.v.

Rejselængden regnes fra og med afrejsedag til og med hjemkomstdag. Det gælder også, når en rejse starter om aftenen og/eller slutter om morgenen. Den angivne rejselængde omfatter derfor ikke altid hele dage.

Der henvises til hjemmesiden med hensyn til eventuelle børne-, gruppe- og opredningsrabatter. Vær opmærksom på, at Bravo Tours ikke har en fast prisliste. Derfor kan priserne ændre sig i både positiv og negativ retning uden varsel. Den pris, der aftales eller fremgår ved rejsens bestilling, er derfor gældende, når depositum er betalt.

Pkt. 3 - Betaling, prisændringer m.v.
Depositummets størrelse og forfaldsdato for betaling af restbeløbet afhænger af rejsemålet:

  • For rejsemål inden for Europa (herunder De Kanariske øer) udgør depositummet kr. 1.800 pr. person samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer. Depositum betales i forbindelse med bestilling af rejsen – dog senest 48 timer efter bestilling. Betaling af restbeløbet skal da være rejsebureauet i hænde senest 60 dage før afrejsedag.
  • For oversøiske rejser udgør depositummets størrelse kr. 8.000 pr. person samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer. Depositum betales i forbindelse med bestilling af rejsen. Betaling af restbeløbet skal da være rejsebureauet i hænde senest 80 dage før afrejsedag.

Ved bestilling senere end 60/80 dage før afrejsedag skal hele rejsens pris betales straks medmindre andet er aftalt.

Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsebureauet ret til at annullere rejsen uden varsel.

Rejsearrangøren forbeholder sig ret til, inden afrejsedag, at foretage sådanne prisændringer i den aftalte pris, som er en direkte følge af ændringer i

1)    transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser),

2)    skatter, afgifter eller gebyrer pålagt af tredjepart, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen (f.eks. passager-, lufthavns-, start- eller landingsafgifter eller entreer og gebyrer i forbindelse med udflugter og arrangementer ) eller

3)    valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse eller arrangement.                                               
Det gælder, selv om rejsen er slutbetalt.

Hvis prisen forhøjes mere end 8%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter annulleringen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsearrangøren umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. I modsat fald betragtes den rejsende at have accepteret prisforhøjelsen.

Dersom brændstofpriser, skatter eller afgifter m.v., som pålægges rejsearrangøren direkte jf. ovenfor, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsearrangøren forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til at fradrage omkostningerne ved tilbagebetaling. Rejse-arrangøren skal efter anmodning fra den rejsende fremlægge dokumentation for disse omkostninger.

Kunden skal på en klar og forståelig måde underrettes om eventuelle prisforhøjelser samt om begrundelsen herfor og beregningen heraf snarest muligt og senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse. Det skal ske ved mail, skriftlig meddelelse eller andet såkaldt varigt medium til den ved købet af rejsen eller senere af den rejsende oplyste adresse/e-mail adresse.

Prisændringer foretages efter nedenstående principper/regneeksempler:

Rejsens oprindelige pris
Eks. kr. 5.000 pr. rejsende
Beregning: Rejsens nye pris inkl. tillæg ****:
Ændring: 
Forhøjet flybrændstof pr. rejsende: 
Kr. 300*
Kr. 5.000 + kr. 300 kr. 5.300
Ændring: 
Forhøjet skatter, afgifter eller gebyrer pr. rejsende:
Kr. 100**
Kr. 5.000 + kr. 100 Kr. 5.100
Ændring: 
Ændret valutakurs pr. rejsende: 
Kr. 200***
Kr. 5.000 + kr. 200 Kr. 5.200

* Beregning: Aktuel pris på flybrændstof pr. rejsende fratrukket oprindelig flybrændstofpris pr. rejsende
** Beregning: Indførelse af ny afgift mv. – eks. passagerafgift på kr. 100.
*** Beregning: Aktuel kurs for den del af rejsen, der afregnes i anden valuta end DKK, i forhold til kursen på aftaleindgåelsen/beregningstidspunktet for den pågældende del af rejsen: Eks. valutakursstigning på 20% på 1/5 af rejsens ydelser, svarende til prisstigning på 4%. Valutaen vil fremgå af billetten/deltagerbeviset.
**** Tilsvarende principper gælder ved nedsættelser eller bortfald af de pågældende priselementer, hvor prisen på rejsen nedsættes tilsvarende.”

Pkt. 4 - Ændring og afbestilling inden afrejse
A. På rejsearrangørens foranledning
Rejsearrangøren har ret til at foretage ændringer i rejsen, som sædvanligvis må betegnes som bagatelagtige; eksempelvis ændring af flyselskab, mindre ændring af tidstabel, mindre ændring af forløb af rundrejse.

Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens begyndelse derimod er nødsaget til væsentligt at ændre et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, kan den rejsende enten acceptere ændringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer i den anledning.

Rejsearrangøren skal uden unødig forsinkelse oplyse den rejsende klart, forståeligt og tydeligt om, hvilke ændringer der foreslås, og om betydningen for pakkerejsens pris. Derudover skal der gives den rejsende en rimelig frist for den rejsendes underretning til rejsearrangøren om sin beslutning, samt at manglende underretning af rejsearrangøren inden den angivne tidsfrist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringen.

Derudover kan arrangøren eventuelt give den rejsende et tilbud om en erstatningspakkerejse.
Hvis den rejsende accepterer de foreslåede ændringer eller accepterer at deltage i en erstatningspakkerejse og dette medfører, at erstatningspakkerejsen får en lavere kvalitet eller værdi, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen.

Hvis den rejsende vælger at hæve aftalen, har den rejsende krav på, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter ophævelsen, at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.
Herudover kan den rejsende, efter omstændighederne, have krav på erstatning for eventuelle økonomiske tab, medmindre det skyldes kundens egen forhold eller uundgåelige eller ekstraordinære omstændigheder uden for rejsearrangørens kontrol, jf. nedenfor.

Rejsearrangøren kan opsige aftalen om en pakkerejse, hvis antallet af personer, der har tilmeldt sig pakkerejsen er lavere end 75% af det antal pladser, rejsearrangøren har til rådighed på den pågældende afgang.Minimumsantal deltagere er anført alle rundrejser med dansktalende rejseleder.

Rejsearrangøren skal underrette den rejsende om opsigelsen inden den frist, der er anført i aftalen, dog ikke senere end

     1.   20 dage til pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage.
     2.   7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2 og 6 dage eller
     3.   48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under 2 dage.

Rejsearrangøren kan derudover opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder eller manglende tilslutning, og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

I sådanne tilfælde har den rejsende krav på at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter opsigelsen. Det gælder dog ikke en evt. præmie for afbestillingsforsikring, da denne dækning er en særskilt aftale, der allerede træder i kraft ved købet af pakkerejsen, jf. nedenfor under pkt. C. Den rejsende har dog ligeledes ikke krav på erstatning.

Vil kunden gøre krav gældende grundet ændringen, skal kunden give rejsearrangøren meddelelse herom snarest muligt, efter at kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, kan det have indflydelse på behandlingen af kravet.

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning
Bemærk venligst at der skelnes mellem almindelige pakkerejser (fly og hotel) til europæiske rejsemål, almindelige pakkerejser til oversøiske rejsemål samt og flybilletter (uden hotel) købt før og efter den 1/12-2023.

1) Ændringer
Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at rejsebureauet bekræfter at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:

  • For ændring af europæiske-pakkerejser og -flybilletter, der meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senest 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 500 pr. person.
  • For ændring af oversøiske pakkerejser og flybilletter er fristen for ændringer 70 dage, og her kan ændring kun foretages, såfremt flyselskabet tillader det.

Eventuelle prisforskelle i forhold til prisen på købstidspunktet opkræves hos eller refunderes til kunden.

Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen.

Ændringer som ovennævnte, der meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette senere end henholdsvis 60/70 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsearrangøren berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning.

Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse: Se nedenfor under 2c.

2) Afbestilling
2a) Kunden har ret til inden afrejsen at afbestille rejsen. Rejsearrangøren kan i sådanne tilfælde kræve et rimeligt, standardiseret afbestillingsgebyr, som er fastsat under hensyn til tidspunkt for afbestilling og pakkerejsens karakter, dog minimum det erlagte depositum. Kunden skal orienteres om sådanne vilkår både inden og ved aftalens indgåelse.

Ved sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Se tillige pkt. 7 om den rejsendes pligter og ansvar.

2b) Den rejsende kan endvidere afbestille en rejse inden rejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf, inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse, indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører levering af pakkerejsen eller befordring af passagerer til destinationen.

Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i en aktuel ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret.

Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.

I tilfælde af afbestilling har den rejsende krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen. Tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af rejsen.

2c) Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. personrabat/ ekstrasengsrabat, ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for henholdsvis 3., 4., 5. og 6. person samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse.

Der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.

3) Overdragelse af rejsen
Den rejsende kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis den rejsende har underrettet arrangøren om overdragelsen i rimelig tid og senest 7 døgn inden rejsens begyndelse. Det gælder dog ikke, hvis overdragelse ikke accepteres af de samarbejdende ruteflyselskaber eller hoteller.

Overdrageren af pakkerejsen og den, som har fået overdraget pakkerejsen, hæfter begge for betalingen af eventuelle udestående beløb og for eventuelle rimelige og dokumenterbare omkostninger, som følge af overdragelsen.

For at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på kr. 500 samt evt. ændringsgebyrer opkrævet af fx luftfartsselskabet.

Forsikringer kan ikke overdrages til andre. Rejser udelukkende bestående af flybilletter (uden hotel) ikke ej heller overdrages til andre, når der er mindre end 60 dage til afrejse.

C. Afbestillingsforsikring

Arrangøren skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillings-forsikring. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling og kan ikke opsiges efterfølgende.

Bemærk at afbestillingsforsikringen er personlig og ikke kan overdrages til andre rejsende. Overdrages rejsen til en anden person, gælder dette således ikke afbestillingsforsikringen, og betalingen for denne er således tabt.

Når kunden har købt afbestillingsforsikring, kan kunden indtil afrejsen afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen, forudsat betingelserne herfor er opfyldte.

D. Kort sammenfatning

Kundens ændring af rejsen   Hvornår Hvad koster det

Pakkerejser samt flybilletter med charterfly

Indtil 60 døgn før afrejse til europæiske rejsemål og 70 dage før afrejse for oversøiske rejser Minimum. kr. 500 pr. person, og kun såfremt flyselskabet tillader ændringen.
Fra 59 døgn før afrejse inden for Europa og 69 døgn før afrejse for oversøiske rejser. Betragtes som afbestilling – se mere herunder. Du er velkommen til at lave en ny booking.
Kundens afbestilling af rejsen Hvornår
 Hvad koster det

Pakkerejser med charterfly til europæiske rejsemål (inkl. De Kanariske Øer) 

samt

Flybilletter købt før den 1/12-2023 med charterfly til europæiske rejsemål (inkl. De Kanariske Øer)

Indtil 60 døgn før afrejse. Kr. 1.800 pr. prs. (depositum) + evt. afbestillingsforsikring samt andre gebyrer.
Fra 60 døgn før afrejse til 30 døgn før afrejse. 60% af rejsens pris (dog min. kr. 1.800 pr. prs.) + evt. afbestillingsforsikring samt andre gebyrer.
Fra 30 døgn indtil 7 døgn før afrejse.

80% af rejsens pris (dog min. kr. 1.800 pr. prs.) + evt. afbestillingsforsikring samt andre gebyrer.

Mindre end 7 døgn før afrejse, ved for sent fremmøde eller ved den rejsendes udeblivelse. Hele rejsens pris.
Pakkerejser til oversøiske rejsemål med charterfly 

Indtil 70 døgn før afrejse 

Kr. 8.000 pr. prs. (depositum) + evt. afbestillingsforsikring samt andre gebyrer.

Fra 70 døgn før afrejse til 30 døgn før afrejse.

60% af rejsens pris (dog min. kr. 8.000 pr. prs.) + evt. afbestillingsforsikring samt andre gebyrer.

Mindre end 30 døgn før afrejse, ved for sent fremmøde eller ved den rejsendes udeblivelse.

Hele rejsens pris.

Flybilletter med charterfly købt den 1/12-2023 eller derefter Mindre end 60 døgn før afrejse, ved for sent fremmøde eller ved den rejsendes udeblivelse. Hele rejsens pris

Pkt. 5 - Rejsearrangørens pligter og ansvar efter afrejse
Rejsearrangøren er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet. Arrangørens forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end rejsebureauet. Oplysninger i rejsebureauets udbudsmateriale og på hjemmesiden er bindende for rejsebureauet. Rejsearrangøren kan dog ændre oplysningerne i udbudsmaterialet og på hjemmesiden inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne.

Såfremt der mellem rejsebureauet og den rejsende er truffet særlige aftaler, som afviger fra de i udbudsmaterialet og på hjemmesiden anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsedokumentet eller på anden måde klart kan dokumenteres.

Pkt. 5.1 Mangler ved pakkerejsen
Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem udbudsmaterialet, hjemmesiden eller særlige aftaler med rejsearrangøren er angivet på rejsedokumentet eller ydelserne er af en ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede.

Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at rejsearrangøren har ret til ansvarsfrit at aflyse programførte udflugter, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse. 

Alle vores udflugter arrangeres af lokale samarbejdspartnere og Bravo Tours er udelukkende formidler af arrangementerne til vores gæster. Det er udelukkende arrangøren af et givent arrangement, der er ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser eller krav i forbindelse med arrangementet.

Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse eller støj fra omgivelser eller andre personer, ikke betragtes som en mangel ved rejsen.

Rejsearrangøren yder ingen kompensation for ulemper grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lign. Faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver rejsearrangøren sit ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellets egne brochurer og hjemmesider.

Vil den rejsende påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal den rejsende give rejsearrangøren meddelelse herom snarest muligt, efter at den rejsende har konstateret manglen.

5.1.1 Afhjælpning
Er rejsen mangelfuld, kan den rejsende kræve, at rejsearrangøren afhjælper manglen, medmindre dette er umuligt eller vil påføre rejsearrangøren uforholdsmæssige omkostninger under hensyn til manglens omfang og de berørte rejseydelsers værdi.
Kan den rejsende kræve afhjælpning, og afhjælper rejsearrangøren ikke manglen inden for en rimelig frist fastsat af den rejsende, kan den rejsende selv afhjælpe manglen og kræve nødvendige udgifter til afhjælpningen refunderet. Den rejsende kan undlade at fastsætte en frist, hvis rejsearrangøren nægter at afhjælpe manglen, eller hvis øjeblikkelig afhjælpning er påkrævet.
Kan afhjælpning ikke kræves af de ovenfor anførte årsager, har den rejsende ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen eller efter omstændighederne erstatning for direkte og henførbare, økonomiske tab.

5.1.2 Alternative rejseydelser
Kan en væsentlig del af de aftalte rejseydelser ikke leveres, skal rejsearrangøren uden udgifter for den rejsende tilbyde denne alternative rejseydelser af en så vidt muligt tilsvarende eller højere kvalitet end aftalt, hvis sådanne indgår i rejsearrangørens sortiment.
Hvis de tilbudte alternative rejseydelser medfører, at pakkerejsen er af lavere kvalitet end aftalt, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen, med mindre manglen skyldes den rejsendes egne forhold.
Den rejsende kan kun afslå de tilbudte alternative rejseydelser, hvis de ikke udgør en tilsvarende ydelse i forhold til aftalen eller det tilbudte forholdsmæssige afslag er utilstrækkeligt.
Kan rejsearrangøren ikke tilbyde alternative rejseydelser, eller afviser den rejsende de tilbudte rejseydelser grundet for lav kvalitet, kan den rejsende kræve et forholdsmæssigt afslag og efter omstændighederne erstatning for direkte økonomisk tab.

5.1.3 Hæveadgang
Hvis der foreligger væsentlige mangler, og pakkerejsen omfatter passagerbefordring, har den rejsende ret til, at rejsearrangøren uden unødig forsinkelse sørger for hjemtransport af den rejsende med et transportmiddel svarende til det aftalte uden omkostninger for den rejsende.
Påvirker en mangle pakkerejsen væsentligt, og har rejsearrangøren ikke afhjulpet den inden for en rimelig frist fastsat af den rejsende, kan den rejsende hæve aftalen om pakkerejsen.
Hæver den rejsende aftalen, skal rejsearrangøren tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, med fradrag af et beløb svarende til den værdi, som pakkerejsen har haft for kunden.
Hæver den rejsende aftalen, og omfatter pakkerejsen passagerbefordring, har den rejsende ret til, at rejsearrangøren uden unødig forsinkelse sørger for hjemtransport af den rejsende med et transportmiddel svarende til det aftalte uden omkostninger for den rejsende.
Den rejsende har krav på erstatning fra rejsearrangøren for ethvert økonomisk tab, som den rejsende lider som følge af en mangel, medmindre manglen skyldes

     1)   Den rejsendes egne forhold,
     2)   En uvedkommende tredjemands og er uforudsigelig eller uundgåelig eller
     3)   Uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

Har manglen forvoldt den rejsende væsentlig ulempe, kan der tilkomme den rejsende en godtgørelse, medmindre manglen skyldes en af det ovenfor anførte forhold.

5.1.4 Internationale konventioner
Er forpligtelsen til at betale erstatning for en tjenesteyder, der udfører en rejseydelse, begrænset af internationale konventioner, der er bindende for EU, finder de samme begrænsninger anvendelse på rejsearrangørens ansvar.
Er ansvaret for en tjenesteyder, der udfører en rejseydelse, ikke begrænset i internationale konventioner, kan den erstatning, som en rejsearrangør skal betale efter disse regler, begrænses i aftalen om pakkerejsen. Erstatningen kan dog ikke begrænses til mindre end tre gange pakkerejsens samlede pris.
Der kan dog foretages en begrænsning i erstatning for personskade og skade, som er forvoldt forsætligt eller uagtsomt.
Den erstatning, som rejsearrangøren er forpligtet til at betale efter disse regler, begrænses i overensstemmelse med Warszawakonventionen af 1929 angående indførelse af visse ensartede regler om international luftbefordring i tilfælde, hvor denne gælder for tjenesteyderens ansvar for den mangelfulde del af pakkerejsen.
Ret til erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter denne lov har ikke betydning for den rejsendes rettigheder efter EU-forordningen om passagerrettigheder (Forordning 261/2004) og erstatningsansvar ved passagertransport og efter internationale konventioner.
Har den rejsende opnået erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter sådanne forordninger og internationale konventioner, fratrækkes det modtagne beløb erstatningen eller det forholdsmæssige afslag som gives efter pakkerejseloven.
Alle ankomsttider, der er angivet i udbudsmaterialet, på hjemmesiden og i rejsedokumentet m.v. skal betragtes som forventede. Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for tab og gener, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.

Pkt. 6 - Luftfartsselskabets ansvar
6.1 Ved død eller personskade
For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der ifølge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97, som ændret ved forordningen 889/02, ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke om bord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly.
Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR (Special Drawing Rights) 113.000, hvis selskabet kan bevise, at skaden ikke skyldes forsætlig eller uagtsom handling eller undladelse fra befordreren eller dennes ansatte eller dennes agents side, eller skaden alene skyldes forsætlig eller uagtsom handling fra tredjemands side. Dog kan selskabet fritages helt eller delvist for erstatningsansvar såfremt passageren forsætligt eller uagtsomt er skyld i eller medvirkende til ulykken.
I tilfælde af en ulykke, vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatnings berettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 16.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatningsberettiget, eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren.

6.2 Gods
I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller rejsearrangøren.
Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabets og dermed rejsearrangørens erstatningsansvar for ødelagt/bortkommen bagage er begrænset til 1.131 SDR (Special Drawing Rights). Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring.

6.3 Forsinkelse
For luftfartsselskaber, registreret i et EU-land, gælder forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Eventuelle krav i henhold til denne forordning skal rettes direkte til luftfartsselskabet og ikke til rejsearrangøren.

Pkt. 7 - Den rejsendes pligter og ansvar
Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsearrangøren eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grove eller gentagne overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.

Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsearrangøren, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v. Samt for øvrige meromkostninger, som den rejsendes ansvarspådragende opførsel medfører.

Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsearrangøren er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum, indrejsetilladelse og eventuelle vaccinationer. Det påhviler endvidere den rejsende at orientere sig om eventuelle indrejseformaliteter eller sundhedsformaliteter forud for eller under selve rejsen.

Det bemærkes, at information om sundhedsmæssige foranstaltninger og indrejsekrav ikke er en integreret del af pakkerejsen, hvorfor rejsearrangøren ikke er ansvarlig i tilfælde af, at den rejsende ikke opfylder sådanne krav.

Oplysninger udover hvad der er givet af rejsearrangøren, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere anbefales at kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Rejsearrangøren kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende.

Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas m.v., med mindre manglen skyldes fejlinformation fra rejsearrangøren.

Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende. under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Den rejsende skal holde sig orienteret hos rejselederen, rejsearrangørens lokale repræsentant eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. Rejsende anbefales at kontakte rejselederen eller rejsearrangørens lokale repræsentant 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne.

Den rejsende er endvidere ansvarlig for at overholde eventuelle af rejsebureauet oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger. Undladelse af at genbekræfte betyder, at de i pågældende ruteselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side. De rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende imod hverken rejsebureau eller luftfartsselskab.

Selv om den rejsende ikke møder rettidigt op ved udrejsen, bevarer den rejsende retten til hjemrejsen, medmindre lokal lovgivning udelukker dette. Den rejsende bør snarest kontakte rejsearrangøren for at få afklaret, om det pågældende lands regler tillader hjemrejse uden udrejse.

Bemærk dog, at retten til hjemrejse ikke gælder ved rejser med rutefly. Hvis udrejsen ikke bliver benyttet på din ruteflybillet, vil din hjemrejsebillet automatisk blive annulleret i henhold til ruteflyselskabets standardvilkår.

Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Rejsearrangøren er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in mv.

Hvis den rejsende ønsker at afbryde rejsen før tid og rejse hjem på egen hånd, uden forudgående aftale med rejsearrangøren herom, og uden at rejsearrangørens forhold med rette har givet anledning hertil, påhviler det den rejsende selv at afholde udgifterne til hjemrejsen. Der ydes ikke godtgørelse for evt. ubenyttede dele af rejsen og opholdet på rejsemålet.

Den rejsende bærer ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bus-transport. Det bemærkes, at gravide i visse tilfælde ikke må være passager i et fly. Det påhviler derfor den rejsende at orientere sig om luftfartsselskabernes regler, idet disse har forskellige regler for, hvornår en gravid må flyve og i hvilke tilfælde, der skal medbringes en lægeerklæring.

Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter kaptajnens eller chaufførens skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

Pkt. 8 – Rejsearrangørens bistand
Er en rejsende i vanskeligheder under rejsen, skal rejse arrangøren yde passende bistand uden unødig forsinkelse, navnlig ved at give oplysninger om lægehjælp, lokale myndigheder og konsulær bistand, og ved at bistå den rejsende med at foretage fjernkommunikation og arrangere alternative rejsearrangementer.

Skyldes vanskelighederne den rejsendes forsætlige eller uagtsomme adfærd, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for sin bistand. Gebyret må ikke overstige rejsearrangørens reelle omkostninger.

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (administration, forsendelse m.v.) ved efterlysning kan rejsearrangøren opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.

Pkt. 9 - Reklamationer
Eventuelle reklamationer skal med henblik på eventuel afhjælpning på stedet gøres gældende overfor rejselederen eller rejsebureauets lokale repræsentant snarest muligt efter, at den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf kan have indflydelse på behandlingen af kravet. Dette gælder dog ikke, hvis rejsearrangøren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.

Ved reklamation over for rejsearrangørens personale opfordres den rejsende til at få dokumentation herfor med henblik på eventuel efterfølgende behandling af reklamationen.

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til rejsearrangøren snarest muligt og senest 4 uger efter rejsens afslutning med henblik på en hurtig behandling af sagen.

Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om en pakkerejse, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf: 45461100, Mail: info@pakkerejseankenaevnet.dk, hvis afgørelse rejsearrangøren som udgangspunkt er forpligtet til at følge. Er der alene tale om en flybillet, og handler sagen om forsinkelse eller annullering, kan sagen indsendes til Trafikstyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, Tlf.: 72218800. For øvrige reklamationer i forbindelse med køb af en flybillet, henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf.: 4171 5000.

Et alternativ til at indsende en reklamation direkte til Pakkerejse-Ankenævnet er at sende reklamationen via Onlineplatformen. Onlineplatformen er en fælles indgangsportal i EU for forbrugere og erhvervsdrivende, som ønsker at bilægge tvister, der er opstået i forbindelse med salg via nettet.

Platformen identificerer den kompetente klageinstans og overfører reklamationen til Pakkkerejse-Ankenævnet f.s.v.a. pakkerejser eller til Konkurrencee- og Forbrugerstyrelsen f.s.v.a. rene flybilletter eller indkvartering. Onlineplatformens hjemmeside hedder http://ec.europa.eu/odr.

Endelig kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark

Det påhviler kunderne at gemme alle relevante oplysninger og informationer i forbindelse med rejsen til brug for en eventuel retssag overfor rejsearrangøren.

Rejsearrangøren tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer. Rejsearrangøren er dog forpligtet til at betale erstatning til en rejsende, der lider tab som følge af fejl, der skyldes tekniske mangler i rejsearrangørens bestillingssystem, med mindre fejlen skyldes den rejsende selv eller uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

Pkt. 10 - Datapolitik
Du accepterer, at vi og vores samarbejdspartnere håndterer dine data og oplysninger. Du kan læse mere om, hvordan vi passer på dine data i vores persondatapolitik her: https://www.bravotours.dk/om/persondatapolitik/.

 

Del denne side via E-mail